LEWANDOWSKI v. POLAND - 29437/02 [2007] ECHR 547 (3 July 2007)