LIZANETS v. UKRAINE - 6725/03 [2007] ECHR 421 (31 May 2007)