LASKOWSKA v. POLAND - 77765/01 [2007] ECHR 208 (13 March 2007)