LYUDMILA ALEKSENTSEVA v. RUSSIA - 33706/05 [2007] ECHR 106 (1 February 2007)