LITVINYUK v. UKRAINE - 9724/03 [2007] ECHR 101 (1 February 2007)