WALSH v UNITED KINGDOM - 43384/05 [2006] ECHR 1154 (21 November 2006)