YAVUZ AND OSMAN v. TURKEY - 39863/02 [2006] ECHR 1151 (19 December 2006)