DOLASINSKI v. POLAND - 6334/02 [2006] ECHR 1120 (19 December 2006)