SUKHOY v. UKRAINE - 18860/03 [2006] ECHR 1106 (21 December 2006)