ZOZULYA v. UKRAINE - 17466/04 [2006] ECHR 1099 (21 December 2006)