LYUBART-SANGUSHKO v. UKRAINE - 25851/06 [2011] ECHR 2239 (20 December 2011)