Henryk ROGOZINSKI and Others v Poland - 13281/04 [2009] ECHR 1915 (3 November 2009)