SAVINSKIY AND SHEVCHENKO v. UKRAINE - 34168/05 [2009] ECHR 1911 (19 November 2009)