ELIF KARAKAYA v. TURKEY - 5173/05 [2009] ECHR 1658 (27 October 2009)