KASZA v. POLAND - 45668/06 [2009] ECHR 1539 (13 October 2009)