KINDEREIT v. GERMANY - 37820/06 [2009] ECHR 1466 (8 October 2009)