TARNOWSKI v. POLAND (no. 2) - 43934/07 [2009] ECHR 1414 (29 September 2009)