Andrey Vasilyevich ZHUKOVSKIY v Ukraine and Russia - 31240/03 [2009] ECHR 1361 (8 September 2009)