LAPINSKAYA v. UKRAINE - 10722/03 [2007] ECHR 69 (18 January 2007)