Percy v. Glasgow Corporation [1922] UKHL 313 (26 May 1922)