Stewart Mackenzie v. Fraser-Mackenzie [1921] UKHL 54 (12 December 1921)