Mackenzie v. Mackenzie [1895] UKHL 455 (16 May 1895)