H350 Gladney -v- Lambe [2014] IEHC 350 (08 July 2014)