H95 Mc Keogh -v- John Doe 1 & Ors [2012] IEHC 95 (26 January 2012)