CHUYKINA v. UKRAINE - 28924/04 [2011] ECHR 43 (13 January 2011)