X. v. AUSTRIA - 2547/65 [1966] ECHR 6 (14 July 1966)